Δήλωση γέννησης νεογνού

Δήλωση γέννησης νεογνού

Η «ψηφιακή δήλωση γέννησης» θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4659/2020 και ενεργοποιήθηκε με τη δημιουργία σχετικής εφαρμογής στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών.
Με την εν λόγω δράση, η οποία έχει καθολική εφαρμογή από 11-5-2020 εντός του χώρου γέννησης, πλήθος διαδικασιών ολοκληρώνεται πλέον από ένα μοναδικό σημείο επαφής, ήτοι:
• Δήλωση γέννησης τέκνου
• Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Απόδοση ΑΜΚΑ στο τέκνο
• Εγγραφή τέκνου σε δημοτολογική (οικογενειακή) μερίδα
• Εγγραφή τέκνου σε ασφαλιστικό φορέα
• Αίτηση για το επίδομα γέννησης ύψους 2.000€ για κάθε παιδί

Πρακτικά οι γονείς θα δηλώνουν τη γέννηση του παιδιού τους στο μαιευτήριο.
Οι γονείς θα προσέρχονται στην αρμόδια υπηρεσία στο χώρο του μαιευτηρίου και μετά την ταυτοποίηση τους, όλα τα δικαιολογητικά θα αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών ή θα αναζητούνται αυτεπαγγέλτως ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από τους ίδιους.
Θα εκδίδεται έτσι η Δήλωση Γέννησης, η οποία θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά απευθείας στο Ληξιαρχείο. Το Ληξιαρχείο θα εκδίδει με τη σειρά του τη Ληξιαρχική Πράξη γέννησης, ενώ θα διεκπεραιώνονται σε πραγματικό χρόνο η απόδοση ΑΜΚΑ και θα ενημερώνονται παράλληλα λοιπές δημόσιες υπηρεσίες.

Προσκόμιση απαιτούμενων δικαιολογητικών
Ο πολίτης (γονέας / ασκών τη γονική μέριμνα) προσκομίζει στον υπάλληλο του γραφείου κίνησης μόνο τα απαραίτητα ταυτοποιητικά έγγραφα των δύο γονέων.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα έγγραφα αυτά είναι τα ακόλουθα:
• όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο ή η άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας (άρθρο 25 του ν. 3731/2008-ΦΕΚ Α΄ 263), είτε σε ισχύ είτε όχι,
• στην περίπτωση πολιτών Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της Χώρας τους,
• στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτης χώρας, το ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, καθώς και η θεώρηση εισόδου στη Χώρα μας ή η άδεια διαμονής που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη Χώρα. Άλλη περίπτωση είναι το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία (Υ.Α. 4831/ΦΕΚ Β΄ 1841/2013), σε όσους έχει χορηγηθεί άσυλο.

Νεογέννητο